Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden. De koper gaat akkoord met deze algemene voorwaarden bij het plaatsen van een bestelling of bij het aanvragen van de door Geldinzamelen.be geleverde diensten.

  1. Alle prijzen zijn exclusief btw;
  2. Particuliere bestellingen: De betaling dient te geschieden binnen de 7 dagen met vermelding van bestelnummer. Indien de betaling na 7 dagen nog niet heeft plaatsgevonden, zal er een herinneringsmail gestuurd worden. Heeft de betaling na 14 dagen nog steeds niet plaatsgevonden, zal de bestelling automatisch geannuleerd worden.

Ten name van:

Geldinzamelen.be

  • Sweet-Up bvba
  • Hekkestraat 43a
  • 9308 Aalst
  • BE0804163157

Kopen op factuur voor bedrijven en instellingen

Bedrijven en instellingen kunnen via factuur achteraf betalen, mits een geldig BTW nummer of KVK nummer.

De betalingstermijn bedraagt 30 dagen gerekend vanaf de factuurdatum.

Bij niet betaling:

Artikel 1

Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de facturen contant betaalbaar en via overschrijving , netto en zonder korting. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning, een conventionele rente van 1,25% per maand of per gedeelte van een maand verschuldigd.

Bij niet-betaling van de factuur of een deel van de factuur op de vervaldag, wordt het schuldsaldo bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 12% als forfaitaire schadevergoeding.

De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden.

Een klacht van eender welke aard kan door de koper niet ingeroepen worden als reden tot schorsing of uitstel van betaling.

Artikel 2

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Artikel 3

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd (Dendermonde) , tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 4*

In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing : door de in ontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden.
Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.

Artikel 5

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 % van het totaalbedrag van de bestelling.

Indien de klant een productieopdracht doorvoert is de klant verplicht om deze af te nemen aan de voorwaarden gegeven door Geldinzamelen.be.  Annulatie is enkel mogelijk binnen de 7 dagen en dient ons aangetekend bezorgt te worden.

Artikel 6

Alle kortingen geven op volumeafname en toegepast op de factuur vervallen bij niet tijdige betaling van de factuur.

Veilig kopen met geld terug garantie

Kopen bij wenskaartenshop is simpel, eerlijk en uiterst veilig.

Als er iets is waar u niet helemaal tevreden over bent dan wil ik het graag horen zodat we het kunnen verbeteren!

Als de aankoop u niet bevalt, kan u deze binnen de 14 dagen na ontvangst terugzenden, mits een mailtje vooraf.

Gemaakte verzendkosten worden niet terugbetaald (per pakket  10 en pallets €60 Incl btw)